OM KLUBBENMjøndalen Rotary klubb ble etablert i 1954 og har for tiden 20 medlemmer som bor i eller har tilknytning til tidligere Nedre Eiker.

Vi er en yrkesbasert tjenesteorganisasjon med formål å gagne andre. Det gjør vi primært ved å stille medlemmenes kompetanse og arbeidskraft til disposisjon til samfunnsnyttig virksomhet. Noen ganger også med finansiell bistand gjennom stipendier o.l.

Vi møtes ukentlig for å dele informasjon om hva som skjer, utvikle vennskap og høre foredrag av ulike personer med stor spredning av emner. Dette gir egenutvikling, overskudd og grunnlag for å gjøre en forskjell i samfunnet.

Rotary International's verdier og mål vil alltid være grunnlaget for vårt arbeid.

Vil du vite mer klikk på fanen kontakt oss eller ta direkte kontakt med meg (se "KLUBBEN" eller "KONTAKT OSS").


    

                           ståle åsmundsom berdal

                              President 2023-2024

Vedtekter FOR MJØNDALEN ROTARY KLUBB

 Endret på årsmøte 27.09.2021.

 

§ 1     Klubbens navn

          er Mjøndalen Rotary Klubb, charterdato 21. juli 1954, medlem av R.I.

§ 2     Område

          Klubben er etablert i Nedre Eiker, med rekrutteringsområde også innen nabokommunene

§ 3     Møter

          Klubben holder sine møter hver mandag kl. 19:00.

§ 4     Formål og medlemskap

Klubben er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. Klubben er medlem i Rotary International.

          Viser for øvrig til Norsk Rotarys, Lover for Rotaryklubb, artiklene 4 og 7.

§ 5     Valg av styre og embetsmenn

          Valg av medlemmer til styret og ledere i hovedkomiteer foretas på årsmøtet.

Valget baseres på forslag fra en valgkomite som skal bestå av de siste 3 års presidenter med sist fungerende president som leder.

Det velges ledere til følgende hovedkomiteer:Programkomiteen (PRO), Prosjektkomiteen (PK), Møte og medlemskomiteen (MK) og PR/Kommunikasjonskomiteen (PRK)

§ 6     Styret

    KLUBBSTYRE

    Mjøndalen Rotary Klubb skal formelt ledes av et styre bestående av:

-         President,

                   -    Visepresident,

                   -    Sekretær,

                   -    Kasserer

          Sekretær og kasserer bør velges for 2 år. De øvrige velges for 1 år. 

§  7    Embetsmennenes plikter

  Her refereres kun de viktigste oppgavene for styremedlemmene. For flere detaljer se klubbhåndboka ”Hvem  -  Hva  -  Hvordan” og Norsk Rotarys årbok. 

    PRESIDENTEN

Skal lede klubbmøtene og styremøtene. Presidenten skal representere klubben utad og stå i nær kontakt med Distriktsguvernøren. For øvrig skal presidenten utføre de plikter som ordinært tilligger embetet. 

    VISEPRESIDENTEN

Skal være klubbens innkommende president. Visepresidenten skal utføre presidentens plikter ved dennes fravær, koordinere aktivitetene i hovedkomiteene ved å være ansvarlig for Klubbtjenester, og ellers utføre det arbeid som naturlig tillegges rollen.

SEKRETÆREN

Skal føre medlemsmatrikkelen og styreprotokollen. Videre skal sekretæren sende nødvendige innkallelser til møter og andre meddelelser til medlemmene og besørger de nødvendige rapporter til Rotary Internasjonal samt til Distriktsguvernør.

 KASSERER

Skal holde oversikt over klubbens økonomi og sende ut krav om og følge opp innbetaling av kontingent. Kasserer foretar nødvendige innkjøp, forestår alle utbetalinger og fører regnskap samt legger fram forslag til budsjett.

 LEDERE FOR HOVEDKOMITEENE:

De skal være ledere for hver sin hovedkomite PRO, PK, MK og PRK (se § 5).

De deltar på styremøtene med tale og forslagsrett for øvrig ansvarlige for gjennomføring av hovedkomiteenes aktiviteter.

Sammensetningen av disse komiteene skal fremme og ivareta de fire tjenesteveiene Klubbtjenesten, Yrkestjenesten, Samfunnstjenesten og Internasjonal tjeneste.


§ 8     Møter


1.             ÅRSMØTET

          Dagsorden:

                   Årsmelding og revidert regnskap for siste Rotary-år.

-               Vedta budsjett og kontingent for inneværende Rotary-år.

-                                  Behandle eventuelle forslag til Vedtektsendringer.

-                                  Behandle øvrige innkomne forslag.

-                                  Valg av styre samt arkivar og revisor(er).


                   Frister:

-                                  Årsmøtet skal avholdes innen 1. oktober.

-                                  Årsmøtet skal kunngjøres senest 4 uker før møtedato.

-                                  Forslag til vedtektsendringer og andre forslag skal sendes styret skriftlig

       senest 3 uker før møtedato.

-                                  Forslag til vedtektsendringer sendes medlemmene til høring senest uker før årsmøtet og med 1 ukes frist for tilbakemelding til styret. Alternativt kan forslag vedtektsendringer drøftes på forutgående medlemsmøter, med samme frister.

-                                  Forslag fra klubbens medlemmer på nytt styre skal foreligge hovalgkomiteen senest 4 uker før årsmøtet.

-                                  Valgkomiteens forslag til styre skal foreligge hos klubbens styre senest   3 uker før årsmøtet.

-                                  Styret sender ut sakspapirer i hht dagsorden senest 2 uker før årsmøtet. 

                   Beslutningsdyktighet:

       Årsmøtet er beslutningsdyktig når en tredel av klubbens

                medlemmer/ stemmer er til stede.

                                    Det er anledning til å stemme ved skriftlig fullmakt. En slik fullmakt

       skal være utstedt på et annet medlems navn og skal leveres møteleder

       senest ½ time før møtets begynnelse.

                   Avstemning:

-                                  Alle valg avgjøres ved håndsopprekning med mindre en av   møtedeltakerne krever skriftlig avstemning.

-                                  Ved flere kandidater til samme verv skal det være skriftlig avstemning

       Den kandidat som får flest stemmer er valgt.

       Forslag til Vedtektsendring avgjøres ved håndsopprekning og krever to tredeler av de frammøtte stemmer for å bli godtatt.

                                    Andre forslag krever simpelt flertall.

Ekstraordinært årsmøte :

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter presidentens/ styrets bestemmelse eller dersom minst 3 medlemmer krever dette.

              Ved ekstraordinært årsmøte gjelder samme frister som ved

              ordinært årsmøte og det skal bekjentgjøres hvilken sak(er) som skal behandles.

    

2.                                KLUBBFORUM:

            Dette er et formelt møte med klubbens medlemmer for å informere om klubbens serviceaktiviteter. Avhengig av saksmengde benyttes et helt møte eller en sekvens i et ordinært klubbmøte som vies Rotary-saker og spesielt klubbens egne prosjekter.

Klubbforum bør normalt holdes en gang i kvartalet.

                 Dersom det tas opp saker som forventes at det skal stemmes over, skal saken bekjentgjøres 2 uker på forhånd. Det kan også her stemmes ved fullmakt. Møtet er beslutningsdyktig når en tredel av medlemmene/ stemmene er til stede 

3.                KLUBBMØTER:

Klubbmøter holdes 1 gang pr uke på fastsatt tid og sted.

Styret har anledning til å fastsette møtefri i uker med offisielle helligdager og allment anerkjente feriedager.

Styret kan i tillegg fritt avlyse inntil 4 møter pr år, forutsatt dette ikke medfører et opphold på mer en 3 påfølgende møter. 

Alle medlemmer utenom æresmedlemmer (eller medlemmer som er fritatt for møteplikt i hht Artikkel V, pkt. 3 i klubblovene) skal regnes som tilstedeværende eller fraværende ved det ordinære klubbmøtet. Tilstedeværelse kan bekreftes gjennom medlemmets tilstedeværelse i en annen Rotaryklubb. Tilstedeværende registreres av sekretær i Medlemsnett.

Klubben praktiserer ikke møteplikt. 

Endring av møtested og møtetid kunngjøres med minst 1 ukes varsel og bekjentgjøres ved oppslag på fast møtested. Det er kun gjester fra andre klubber som i dette tilfellet blir registrert på vanlig møtested.

For klubbmøtene settes det opp ½-årige program som omfatter kveldens tema samt ansvarlig hovedkomite. 

4.                STYREMØTER:

       Ordinært styremøte skal normalt holdes en gang pr. mnd. Det

       settes opp egen saksliste for møtet. Ekstraordinært styremøte skal

       innkalles av presidenten når han mener dette er nødvendig, eller etter

       anmodning av to styremedlemmer og etter at tilbørlig varsel er gitt.

       Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er

       tilstede.


§  9    Innmeldingsavgift og kontingent

1.             INNMELDINGSAVGIFT:

          Mjøndalen Rotary Klubb benytter ikke innmeldingsavgift. 

2.             KONTINGENT:

          Kontingenten fastsettes av årsmøtet og forfaller til betaling hvert halvår  - 

          1. januar og 1 juli. 

 §  10 Komiteer


          Det valgte styret oppnevner følgende hovedkomiteer:


1.             PROGRAMKOMITE.. (PRO)

 

2.             PROSJEKTKOMITE. (PK)

 

3.             MØTE OG MEDLEMSKOMITE. (MK)

 

4.             PR/KOMMUNIKASJONSKOMITE (PRK)

          Styret oppnevner leder og det nødvendige antall medlemmer i ovennevnte komiteer.Ved fordeling i komiteene bør det tas hensyn til Rotarys målsetting om rulleringsprinsippet. Videre skal en påse at de fire tjenesteveiene er representert og ivaretatt gjennom disse komiteene.

          Styret oppnevner de underkomiteer de til enhver tid anser nødvendig.   

§  11 Komiteenes oppgaver.

Detaljerte arbeidsoppgaver for komiteene er nærmere beskrevet i klubbhåndboka ”Hvem  -  Hva  -  Hvordan”. Komiteenes oppgaver følger også av Artikkel 10 i avsnittet Anbefalte Rotaryvedtekter i Årboken

§ 12   Finanser

 

                            Se klubbhåndboka ”Hvem  -  Hva  -  Hvordan” og Norsk Rotarys årbok.

 

§ 13   Framgangsmåten for opptak av medlemmer

 

Personer kan søke om å bli medlem eller kan foreslås som kandidat til medlemskap for styret og/eller medlemskomitéen, eller ved at en annen klubb foreslår overføring av nåværende- eller tidligere medlemmer.

          Norsk Rotarys årbok , Vedtekter for Rotaryklubb, gir retningslinjer for hvordan klubben

          skal gå frem ved opptak av nye medlemmer. Dersom klubben setter i gang egne

          verveaksjoner, skal nevnte regler legges til grunn.

          Klubbhåndboka ”Hvem  -  Hva  -  Hvordan” gir føringer for selve opptaksseremonien.

§ 14   Beslutninger

 

                            Ingen resolusjoner og intet forslag som framsettes i denne klubb, i forbindelse med hvilken som helst sak, skal behandles i klubben før den har vært vurdert av styret.

          Slike resolusjoner eller forslag, hvis de framsettes på et klubbmøte, skal oversendes styret uten diskusjon.

§ 15   Forretningsorden for møtene

Norsk Rotarys Årbok, vedtekter, angir hovedtrekkene i forretningsorden for hvordan klubbmøtene skal gjennomføres:

                                 -  Møtet åpnes

                                            -   Introduksjon av besøkende rotarianere

          -  Korrespondanse og meddelelser        

          -  Eventuelle komiterapporter

          -  Ikke ferdigbehandlede saker

          -  Nye saker

          -  Foredrag eller annen form for program

          -  Avslutning                  

 

§ 16   Endringer

Disse vedtekter kan endres med to tredjedels flertall på et hvilket som helst ordinært møte hvor et beslutningsdyktig antall medlemmer er tilstede, forutsatt at underretning om slike foreslåtte endringer har vært postsendt til hvert enkelt medlem minst ti (10) dager før møtet.

Ingen endring i, eller tillegg til disse vedtekter kan gjøres som ikke er i samsvar med klubblovene eller med lover og vedtekter for Rotary Internasjonal.        

§ 17   Opphør av klubben.              

Oppløsning av klubben kan bare behandles på Årsmøtet eller i et ekstraordinært årsmøte.

Oppløsning krever minst 2/3 flertall.

Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til et ekstraordinært Årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foreta.

Sammenslåing med andre Rotaryklubber eller deling av klubben anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslåing/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring i § 16. Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for sammenslåingen/delingen som Årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslåing eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en idéell organisasjon som Årsmøtet bestemmer.

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.


Vedlegg:

Til § 1: Rotary International (RI) MANUAL OF PROCEDURE.

Denne styrer etablering og opphør av klubb.

Ref: https://my.rotary.org/en/search/all/procedures

 

Article 2 Membership in Rotary International

2.010. Application for Membership in RI.

2.020. Locality of a Club.

2.030. Adoption of Standard Rotary Club Constitution by Clubs.

2.040. Smoking.

2.050. Merger of Clubs.

2.010. Application for Membership in RI.

A club seeking admission to membership in RI shall apply to the board. The application

shall be accompanied by the admission fee as determined by the board.

The fee shall be in US currency or equivalent currency of the country in which the

club is located. Membership shall become effective on the date such application is

approved by the board.

2.010.1. New Clubs.

The minimum number of charter members for a new club shall be 20.

2.020. Locality of a Club.

A club may be organized in a locality which contains the minimum number of

classifications for organizing a new club. A club may be organized in the same

locality as one or more existing clubs. The locality of a club that conducts interactive

activities shall be worldwide or as otherwise determined by the club board.

2.030. Adoption of Standard Rotary Club Constitution by Clubs.

The standard club constitution shall be adopted by all clubs admitted to

membership.

2.040. Smoking.

In recognition of the deleterious effect upon personal health, individual members

and their guests are encouraged to refrain from smoking during meetings and

other events organized in the name of RI.

2.050. Merger of Clubs.

Two or more clubs within the same district seeking to merge shall apply to the

board provided that each of the clubs has fulfilled its financial and other obligations

to RI. A merged club may be organized in the same locality as one or more

existing clubs. The application shall be accompanied by a certificate indicating

that each club has agreed to the merger. The board may allow the merged clubs to

retain the name, charter date, emblem and other insignia of RI of one or all of the

former clubs as part of the historical records and for historical purposes.

Article 3 Resignation, Suspension or Termination of Membership in RI

3.010. Club Resignation from RI.

3.020. Reorganization of a Club.

3.030. Board Authority to Discipline, Suspend, or Terminate a Club.

3.040. Surrender of Rights by Suspended Club.

3.050. Surrender of Rights by Terminated Club.

3.010. Club Resignation from RI.

Any club may resign its membership provided it has fulfilled its financial and other

obligations to RI. Such resignation shall be immediately effective upon acceptance

by the board. The certificate of membership of such club shall be returned to the

general secretary.

3.020. Reorganization of a Club.

Where a terminated club seeks to be reorganized, or where a new club is organized

in the same locality, the board may determine whether each such club must pay a

charter fee or other indebtedness due to RI from the former club as a condition for

membership.

3.030. Board Authority to Discipline, Suspend, or Terminate a Club.

3.030.1. Suspension or Termination for Failure to Pay Dues or Report Members.

The board may suspend or terminate the membership of any club which fails to pay

its dues or other financial obligations to RI or approved contributions to the district

fund. The board may suspend the membership of any club which fails to report

changes to its membership on a timely basis.

3.030.2. Termination for Failure to Function.

The board may terminate the membership of any club where such club disbands for

any reason, fails to meet regularly, or otherwise fails to function. Before acting on a

termination for failure to function, the board shall request the governor to submit a

report regarding the circumstances of the termination.

3.030.3. Suspension or Termination for Failure to Comply with Foundation

Stewardship Policies.

The board may suspend or terminate the membership of any club that retains in its

membership any person who has misused funds from The Rotary Foundation or

who otherwise has breached the stewardship policies of The Rotary Foundation.

3.030.4. Termination for Legal Action.

The board may suspend or terminate the membership of any club that initiates or

maintains, or retains in its membership an individual who initiates or maintains,

litigation against RI or The Rotary Foundation, including their directors, trustees,

officers, and employees, prior to exhausting all remedies provided for in the constitutional

documents.

3.030.5. Suspension or Termination for Failure to Comply with

Youth Protection Laws.

The board may suspend or terminate the membership of a club that fails to appropriately

address any allegations made against one of its members in connection

with Rotary-related youth programs for violation of applicable law regarding the

protection of youth.

3.030.6. Discipline for Cause.

The board may take action against a club for cause provided a copy of the charges

and notice of the time and place of hearing is mailed to the president and the

secretary of such club at least 30 days before such hearing. The governor of the

concerned district or a past governor selected by the governor may be present at

such hearing at the districts cost. Such club shall be entitled to be represented

by counsel at any such hearing. Following such hearing, the board may discipline

or suspend a club upon a majority vote of the entire board or expel the club upon a

unanimous vote.

3.030.7. Period of Suspension.

The board shall reinstate the membership rights of a club that has been suspended

upon the determination that payment of dues or other financial obligation to RI or

approved contributions to the district fund have been paid in full; the membership

of any person who has misused funds from The Rotary Foundation or otherwise

has breached the stewardship policies of The Rotary Foundation has been terminated;

there is evidence that the club has appropriately addressed any allegations

made against one of its members in connection with Rotary-related youth programs

for violation of applicable law regarding the protection of youth; or issues

leading to discipline for cause have been resolved. In all other cases, if the reason

for suspension has not been remedied within six months, the board shall terminate

the club.

3.040. Surrender of Rights by Suspended Club.

Any club that has been suspended by the board shall have none of the rights provided

to clubs under the bylaws so long as it remains suspended, but shall retain the

rights granted to clubs under the constitution.

3.050. Surrender of Rights by Terminated Club.

The privilege of using the name, emblem, and other insignia of RI shall cease upon

the termination of membership of the club. The club shall have no proprietary

rights in the property of RI upon termination of its membership. The general secretary

shall proceed to recover the certificate of membership of such former club.

 

 

Til § 4: Norsk Rotarys Lover for Rotaryklubb

Ref: www.rotary.no/file-manager/file/PUBLIKASJONER/Rotary_Handbok_2015.pdf?context=mosdoc

ARTIKKEL 4:     

 

FORMÅL:

Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene andre som grunnlag for verdifull virksomhet og spesielt å oppmuntre og fremme:

1) Utvikling av personlig bekjentskap som en  anledning til å tjene andre.

2) Høye etiske krav i nærings-og yrkeslivet; erkjennelse av hver gagnlig virksomhets verdi; prinsippet om at den enkelte rotarianer skal benytte sitt yrke som en anledning til å tjene samfunnet.

3) Anvendelse av Rotarys ideal om å tjene andre i den enkelte rotarianers privat-, yrkes- og samfunnsliv.

4) Internasjonal forståelse, god vilje og fred  gjennom et verdensomspennende fellesskap av  personer fra nærings- og yrkeslivet forent i et  ønske om å tjene andre.

 

ARTIKKEL 7:

 

MEDLEMSKAP:

Punkt 1 -Alminnelige kvalifikasjoner. Klubben skal ha som medlemmer voksne personer med god karakter og med et godt forretnings- og yrkesmessig omdømme.

Punkt 2 -Former for medlemskap. Klubben skal ha to former for medlemskap,  aktivt og æresmedlemskap.

Punkt 3 -Aktivt medlemskap. Klubben kan velge som aktivt medlem personer som innehar de kvalifikasjoner som er nevnt i  artikkel 5, punkt 2 i RI’s lover.

Punkt 4 -Overgang fra annen klubb eller tidligere rotarianer. a) Potensielle medlemmer. Et medlem kan foreslå til aktivt medlemskap en  rotarianer fra en annen klubb eller et tidligere medlem av en klubb, dersom vedkommende avslutter eller har avsluttet sitt medlemskap i den tidligere klubben fordi vedkommende ikke  lenger innehar den tidligere registrerte klassifikasjon i det område eller omegnen hvor denne klubben hører til. Overføring av medlemskap  eller nytt aktivt medlemskap kan også foreslås av den tidligere klubben. Klassifikasjonen til et overført medlem eller tidligere medlem av en klubb skal ikke hindre valg til aktivt medlemskap, selv om valget resulterer i at klubbens medlemsmasse midlertidig overstiger klassifikasjonsbegrensningen. Potensielle medlemmer i denne klubb som er nåværende eller tidligere

Norsk Rotary håndbok 2015->> 15 medlemmer i en annen klubb som har gjeld til den andre klubben, er ikke valgbar som medlem i denne klubb. Denne klubben kan forlange at et potensielt medlem presenterer et skriftlig bevis for at medlemmet ikke skylder penger til den  andre klubben. b) Nåværende eller tidligere medlemmer. Denne klubben skal fremlegge dokumentasjon på hvorvidt medlemmet skylder penger til denne klubb dersom den andre klubben ber om det når et nåværende eller tidligere medlem av denne klubb blir vurdert for medlemskap i den andre klubben.

Punkt 5 -Dobbelt medlemskap. Ingen kan samtidig være aktivt medlem i denne og en annen klubb. Ingen kan samtidig være  aktivt og æresmedlem i samme klubb. Ingen kan være aktivt medlem i en klubb og samtidig være medlem i en rotaractklubb.

Punkt 6 -Æresmedlemskap. a) Valgbarhet til æresmedlemskap. Personer som har utmerket seg ved prisverdig virksomhet for å fremme Rotarys idealer, eller som betraktes som venner av Rotary for sin vedvarende støtte til Rotarys formål, kan velges som æresmedlem i klubben. Varigheten av et æresmedlemskap bestemmes av styret. Man kan  velges som æresmedlem i flere klubber. b) Rettigheter og privilegier. Æresmedlemmer skal være fritatt for å betale innmeldingsavgift og kontingent, har ikke stemmerett og kan ikke velges til noe tillitsverv i klubben. Slike medlemmer har ingen klassifikasjon, men har rett til å delta på alle møter og har ellers de samme rettigheter som andre medlemmer. Et æresmedlem i klubben har ingen rettigheter eller privilegier i forhold til andre klubber, bortsett fra at vedkommende kan besøke andre klubber uten å være invitert av en rotarianer.

Punkt 7 -Personer som innehar offentlige verv. Personer som er valgt eller oppnevnt til offentlige verv for et begrenset tidsrom, skal ikke være valgbare til aktivt medlemskap i klubben under klassifikasjonen for et slikt verv. Dette gjelder ikke personer som innehar stillinger eller tillitsverv ved skoler, universiteter eller andre læresteder, eller personer som er valgt eller oppnevnt som dommere. Et aktivt medlem som blir valgt eller oppnevnt til et offentlig verv for et begrenset tidsrom, har anledning til å fortsette som  aktivt medlem i klubben under den klassifikasjon vedkommende innehadde umiddelbart før et slikt valg eller oppnevnelse.

Punkt 8 -Ansatte i RI. Klubben kan la medlemskap fortsette for et  medlem som blir ansatt i RI.Møteinformasjon

Møtested: Nedre Eiker Menighetssenter,Stensethalleèn 1 , Krokstadelva
Adresse: Stensethalleén 1
Postnummer: 3055
Sted: Krokstadelva
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Organisasjonsnr: 922 115 834


Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...